woensdag 27 mei 2020
Homepage | wetenswaardigheden | Winterrustgebieden voor vogels gemarkeerd

Winterrustgebieden voor vogels gemarkeerd

SNEEK – Winterrustgebieden in Fryslân zijn van 1 oktober tot 1 april gemarkeerd met gele boeien. Vogels kunnen er in alle rust overwinteren. Voor watersporters geeft het aan waar ze in genoemde periode niet mogen varen. De winterrustgebieden liggen onder andere in een gedeelte van het Sneekermeer, Witte en Zwarte Brekken en Oudegaster Brekken.
De boeien markeren van 1 oktober tot 1 april de rustgebieden. Het is een vrijwillige code, waarmee watersporters gevraagd wordt de gebieden niet in te varen. De rustgebieden liggen vooral langs de ondiepe randen van de meren en nooit in vaargeulen.

De Friese wateren zijn van internationale waarde, vanwege de bijzondere vogels die hier overwinteren. Het gaat om vogelsoorten die beschermd worden vanuit de Europese vogelrichtlijn. In de Friese meren gaat het om watervogels. Om onder andere de slobeend en de wintertaling in dit gebied te houden is winterrust van belang.

Van september tot en met april worden maandelijks alle watervogels geteld in vastgelegde telgebieden.Het afgelopen winterseizoen werden smienten het meest geteld. In de winterrustgebieden waren erruim 30.000 aanwezig. Ook andere watervogels werden veel geteld, zoals wintertaling (2500) en wilde eend (2300). In totaal ging het om 32 soorten watervogels die van de winterrustgebieden gebruik maakten.
De winterrustgebieden zijn opgenomen in de Marrekrite app. Watersporters krijgen – na het downloaden van de app – een melding als ze een rustgebied naderen. Daarnaast is het van 1 oktober tot 1 april mogelijk om door te geven wat er te zien is. De app is één van de middelen om te kunnen inventariseren of er boten en/of vogels in de rustgebieden zijn.

bron: Sneekernieuwsblad
foto: idem

Een markeringsboei
Een markeringsboei

Bekijk ook

VIDEO: Karel ‘The Birdman’ zorgt voor verbinding tussen vogel en mens

TWIJZELERHEIDE – In de Fryske Wâlden ligt het prachtige landgoed ‘Hof fan ‘t Wyldpaed’. De ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *