woensdag 22 januari 2020
Homepage | inheemse vogels | Vogels in de Tweede kamer

Vogels in de Tweede kamer

Vragen van het lid Smaling (SP) aan de Staatssecretaris van Economische
Zaken over het bericht dat het slecht gaat met weidevogels als grutto’s,
scholeksters en veldleeuweriken (ingezonden 12 augustus 2015).

Vraag 1
Wat is uw «plan de campagne» om de weidevogelstand te herstellen?
Vraag 2
Waar heeft het huidige beleid in uw analyse gefaald om de weidevogels te
beschermen?
Vraag 3
Heeft u een gestructureerd programma om de verschillende oorzaken van de
achteruitgang van weidevogels (verlies aan habitat, intensivering van de
agrarische sector en gebruik van gevaarlijk gif) tegen te gaan?
Vraag 4
Is het uw bedoeling dat uw beleid intensivering van de agrarische sector
bewerkstelligt (zoals nu de melkveehouderij)?Zo ja, waarom? Is intensivering
van de agrarische sector een onbedoeld bijeffect van uw beleid? Indien dit
laatste het geval is, hoe wilt u dan omgaan met negatieve effecten van deze
intensivering voor mens, dier en milieu? Denkt u dat intensivering mogelijk is
zonder negatieve bijeffecten?
Vraag 5
Wat is uw reactie op het bericht dat de weidevogels ernstig bedreigd worden
door de koeienexplosie?
Vraag 6
Kunt u een reactie geven op de door o.a. de Vogelbescherming geconstateerde
toenemende verschraling van het landschap?
Vraag 7
Wat gaat u doen om de verschraling van het landschap tegen te gaan, en
welke kwantitatieve gegevens heeft u over deze landschapsverschraling?
Vraag 8
Hoe wilt u bewerkstelligen dat boeren in hun maaibeleid meer rekening
houden met weidevogels, en hoe gaat u de effecten van dit beleid meten?
Welke acties heeft u in het verleden ondernomen, en met welke resultaten?
Vraag 9
Hoe wilt u meer bloemrijk grasland bewerkstelligen, en hoe gaat u de
effecten van dit beleid meten? Welke acties heeft u in het verleden ondernomen,
en met welke resultaten?
Vraag 10
Kunt u aangeven hoe de meetbare effectiviteit van agrarisch natuurbeheer de
laatste jaren is verbeterd?
Vraag 11
Kunt u zich vinden in het volgende citaat van Geert Mak: «Veel koeien zetten
praktisch geen poot meer buiten, want die staan in hun megastallen bij de
melkrobot. En er zijn meer beesten uit het buitengebied verdwenen. Doordat
het waterpeil de laatste jaren extreem laag wordt gehouden zodat de boeren
met hun maaimachines zo vroeg mogelijk het land in kunnen, blijven de
weidevogels steeds vaker weg. Die hebben niets te zoeken op een grond die
hard is als steen. Dáárom is het overal zo stil. En de laatste vogels worden
onthoofd door maaiende boeren. «Er zijn boeren genoeg die van vogels en
de natuur houden maar moet je sommige eens door het land zien raggen. De
jonge vogelkopjes vliegen je om de oren. Er is een wild plan om een
gigantisch monument voor de grutto op te richten, ergens boven een
snelweg.»
Vraag 12
Wat heeft u gedaan om de bedreiging van insectenetende vogels door
Neonicotinoïden tegen te gaan, nadat in wetenschappelijke publicaties het
verband is vastgesteld tussen hoge concentraties Neonicotinoïden in
oppervlaktewater, en de teruggang in het aantal insectenetende vogels?
Vraag 13
Bent u bereid te bewerkstelligen dat in Nederland geen landbouwgif meer
wordt gebruikt dat een bedreiging vormt voor bijen en insectenetende vogels?

2ekamer

 

Bekijk ook

Torenvalk van héél dichtbij (video)

De meeste mensen zullen een torenvlak wel eens in de lucht zien hangen langs de ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *