donderdag 12 december 2019
Homepage | overige | Vogelmoorden om een modegril

Vogelmoorden om een modegril

13 september 1897

De barbaarsche mode om vogellijken als versiersel op dameshoeden aan te brengen, schijnt voor het a.s. winterseizoen weder met kracht te voorschijn te zullen treden.
Onlangs gaf een Parijsche firma aan een groothandelaar een order voor 20.000 kwikstaartjes en verschillende andere fraaigevederde zangvogels. Deze mode heeft den enormen rijkdom aan kleurige vogels in zuidelijke landen bijna uitgeput en zulks in den korten tijd van ongeveer 30 jaar. Zoolang duurt het reeds, dat geldzuchtige handelslui de modegrillen der dames tot een werktuig maken om uit een wijze van optooien, die vroeger slechts bij de wilden bekend was, geld te slaan.

In 25 jaar tijd zyn ongeveer 3000 millioen kolibris, paradijsvogels, enz. het slachtoffer van de mode geworden. In Engeland alleen bedraagt de jaarlijksche invoer 25 a 30 millioen stuks, voor het vastland van Europa ongeveer 150 millioen. Wat bekende natuurvorschers reeds voor jaren voorspelden, is gebeurd; de prachtige vogelsoorten in West- en Oost-Indie, in Zuid-Amerika, aan de Noordkust van Afrika, enz., die de reizigers in verrukking aanschouwden, zijn thans uitgeroeid of bijna uitgemoord.

De roepstem van eminente geleerden aan de dames van alle beschaafde landen, om af te laten van deze afschuwelijke en in ’t algemeen zeer schadelijke mode, was tevergeefs. De schildering der vreeselijke kwellingen, waaraan de vogeltjes bij het vangen en dooden blootstaan, bleef zonder uitwerking op het vrouwelijk gemoed. Evenmin vonden de betoogen van verstandige, edele vrouwen gehoor. Nu dreigt het gevaar, dat onze eigen vogels zullen worden uitgeroeid.

Waar in 25 jaar de groote vogelrijkdom der keerkringen uitgeput kon zyn, ligt het voor de hand, dat de bovendien nog sterkgedunde scharen onzer insectenetende vogels, in veel korter tijd verdwenen zullen zijn. Dit zou voor land-en tuinbouw een onherstelbaar verlies wezen en daarom komt het hoogst gewenscht voor, den verkoop van vogelhuiden voor mode-doeleinden algemeen te verbieden.

Het voorbeeld, door een of ander land gegeven, zal spoedig navolging vinden, voornamelijk in Frankrijk.
Daar heeft men door middel van nauwkeurige statistieken berekend, dat den landbouw door een heirleger van insecten jaarlijks een schade van 200 millioen gulden berokkend wordt, alleen en uitsluitend omdat de voor den landbouw zoo nuttige iosectenvogels uitgeroeid zijn. In Duitschland verkeert men in ’t zelfde geval, terwijl ook in overzeesche landen over de toename der insectenplaag klachten worden gehoord.

bvron: NRC
foto: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=338783

paradijsvogel

Bekijk ook

Kat vangt nieuwe vogelsoort voor België

Voor veel vogelaars is de Roodkeelnachtegaal een soort van heilige graal: een mythische soort die ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *