zaterdag 19 oktober 2019
Homepage | overige | Nieuwsbrief samenwerking NBvV en ANBvV Nummer 4, 1 september 2015

Nieuwsbrief samenwerking NBvV en ANBvV Nummer 4, 1 september 2015

Wie neemt de besluiten?
Toen werd begonnen aan de gesprekken over een intensieve vorm van samenwerking
tussen de beide bonden, was een van de eerste dingen die werd beetgepakt de
communicatie naar de achterban. Een lastig punt omdat binnen de bonden dat op
verschillende manieren wordt ingevuld. Bij de ANBvV gebeurt dat wat directer via site en het
blad Vogelvreugd en bij de NBvV gaat dat wat meer getrapt. Als oplossing werd gekozen
voor een nieuwsbrief die eenheid van tekst en publicatie kent. Dus bij beide bonden op
dezelfde dag hetzelfde document naar buiten brengen. Dat is tot nu toe ook gebeurd, zij het
dat er wat onduidelijkheid was over de publicatie van de beide logo’s. Dat is inmiddels ook
opgelost en daarnaast heeft de ANBvV nu ook besloten om de nieuwsbrieven te gaan
afdrukken in Vogelvreugd. De mensen die niet zo met een computer bezig zijn, worden
daardoor beter bediend.
Met name dat laatste besluit is voortgekomen uit verzoeken van de achterban. Daarmee
blijkt eens te meer dat het hanteren van een nieuwsbrief een schot in de roos is geweest. Er
komen nl. reacties direct of indirect en uit verschillende daarvan maakt de Projectgroep op
dat de besluitvorming in het proces niet helemaal duidelijk is. Daarom hier een poging om
wat licht in de duisternis te werpen.

Projectgroep
Als trekker van het samenwerkingsproject is door beide besturen een Projectgroep ingesteld
met daarin 6 leden uit elke bond 3. Allen zijn bestuurslid van hun bond. De projectgroep
heeft een tweeledige opdracht. Ten eerste om het mogelijk te maken dat al in januari 2016
één Nederlands Kampioenschap in Apeldoorn zal plaatsvinden en ten tweede te zorgen voor
een rapportage, die t.z.t. via de beide besturen aan de diverse gremia binnen de bonden kan
worden voorgelegd voor besluitvorming. De uiteindelijk bedoeling moet zijn om in het
Bondscongres (ANBvV) en de Algemene Ledenvergadering (NBvV) dat
besluitvormingstraject af te ronden.
Eindrapportage
Om dat te realiseren zijn er werkgroepen ingesteld die voorbereidende werkzaamheden
uitvoeren teneinde te kunnen komen tot die genoemde eindrapportage. De besluitvorming
via die weg zal wel duidelijk zijn zeker als hier nog eens wordt gesteld, dat de Projectgroep
geen besluiten neemt maar die brengt naar de plaatsen, waar die besluiten binnen de
organisatie van beide bonden genomen moeten worden. Dat laatste moet helder zijn ook al
wordt in een nieuwsbrief soms wel eens wat kort door de bocht geformuleerd. Ten behoeve
van de helderheid is dat namelijk ook wel eens nodig!

Vogel2016
Maar duidelijk moet ook zijn dat sommige zaken niet kunnen wachten tot ze via de procedure
van de eindrapportage worden goedgekeurd. Als het gaat om Vogel 2016 in Apeldoorn dan
dient snel en efficiënt te worden gehandeld. Dan kan niet worden gewacht op besluitvorming
via het formele traject. Reden waarom allerlei afspraken (besluiten) al worden gemaakt. Zo
wordt naast Vogel 2016 ook gesproken van NK, zijn afspraken gemaakt over de wijze
waarop in Apeldoorn gekeurd en hoe ingeschreven gaat worden, hoe de zaal zal worden
ingedeeld en hoe de speciaalclubs van beide bonden zich zouden kunnen presenteren. Die
lijst met voorbeelden kan nog veel langer worden gemaakt maar iedereen zal begrijpen wat
hier speelt en waarom dit zo gebeurt. De werkgroep neemt die besluiten en de verslagen
worden goedgekeurd door de Projectgroep. Als het allemaal om simpele zaken gaat loopt
het zo en mocht er twijfel zijn dan wordt overlegd met de besturen.

Dan nog even over het traject en de duur er van. Momenteel is sprake van een
tweesporenbeleid. Het NK heeft qua inzet voorrang want dat willen we allemaal tot een
succes maken. Daarnaast loopt het traject van de Projectgroep om alles op een rijtje te
krijgen zodat een goede rapportage tot een heldere besluitvorming kan leiden. In mei 2016
moet dat op het Bondscongres (ANBvV) en de AV (NBvV) tot definitieve besluitvorming
leiden. Is dat positief dan kan verder worden gegaan omdat dan de paperassenwinkel los
komt. Twee organisaties verregaand laten samenwerken betekent ook ingrijpende
wijzigingen, die niet zo maar kunnen worden uitgevoerd. Daar horen ook formele spelregels
bij. De uitwerking kan eind 2016 zijn afgerond zodat per 1 januari 2017 de nieuwe situatie
een feit kan zijn.

Of het nu gaat om een onderlinge wedstrijd bij de vereniging waar u lid van bent of over het
NK, hart van de wedstrijd is altijd de keuring. Zo was het altijd, zo is het nu en zo zal het ook
blijven. Omdat de wijze waarop gekeurd wordt bij beide bonden niet parallel loopt, zijn en
worden er afspraken gemaakt over hoe dat allemaal moet bij Vogel 2016 (NK) in Apeldoorn.
In feite is die aanpak vrijwel rond, alleen moeten de puntjes nog op de i worden gezet.
Belangrijk is vooral hoe dat straks allemaal verloopt. Misschien blijken er haken en ogen uit
voort te komen. Daarom ook zal na afloop goed worden gekeken naar het verloop zodat er
lering uit kan worden getrokken. Als beide bonden verregaand gaan samenwerken zal dat
ook consequenties hebben voor het totaal van de keuring en de mensen die daar direct bij
betrokken zijn: de keurmeesters. Het is belangrijk dat er op den duur ook eenheid van
keuring komt en ook een eenduidige aanpak vanuit en voor de keurmeesters. Dat laatste
punt moet zeker alle aandacht krijgen maar het NK verdient voorlopig voorrang. Dat heeft
prioriteit! Immers de ervaringen daar opgedaan kunnen dan mooi worden meegenomen in
het volgende proces.

Knipsel

Bekijk ook

Vogelgriepvirus via indirect contact in uitloop over naar kip

Het is aannemelijk dat vogelgriepvirussen via indirect contact door wilde watervogels worden overgedragen naar leghennen ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *