woensdag 19 februari 2020
Homepage | inheemse vogels | Met veel ecosystemen in Nederland gaat het niet goed

Met veel ecosystemen in Nederland gaat het niet goed

Met 46 van de 52 ecosystemen die Nederland in Europees verband geacht wordt te beschermen, gaat het matig tot slecht. Van de beschermde plant- en diersoorten staat meer dan de helft er niet goed voor, met ruim 20% van de beschermde vogelsoorten gaat het slecht. Dit blijkt uit de laatste landelijke inventarisatie van habitattypen en soorten die bescherming genieten onder de Europese Natura 2000-wetgeving. Daaronder vallen ook de Natura 2000-gebieden. Landen zijn verplicht eens in de 6 jaar aan de Europese Unie te rapporteren hoe het daarmee gaat. Nederland heeft de cijfers onlangs aangeleverd.

Met de Nederlandse bossen gaat het redelijk goed. Typische bosvogels, zoals winterkoning, merel, roodborst, mees en vink nemen de laatste 10 jaar toe. Zoogdieren als dassen, boommarters en de wolf zijn bezig met een opmars. De vooruitgang is te danken aan een omslag in het bosbeheer eind vorige eeuw. Sindsdien ligt de nadruk minder op houtproductie en meer op natuurbeheer. In bossen blijft ook weer dood hout liggen, een belangrijke bron van biodiversiteit. Bossen worden gevarieerder. Eenvormig naaldbos wordt omgevormd tot gemengd loofbos. Hazel-, woel- en vleermuizen profiteren daarvan. Alleen de eekhoorn heeft het moeilijk.

Riviergebieden
De kwaliteit van de natuur in en langs rivieren, plassen en sloten is ook sterk verbeterd. Vooral libellen en vissen die van schoon water houden zoals stekelbaars, snoek en zeelt hebben daar baat bij. Otters en bevers zijn terug, langs de oevers nestelen weer purperreigers, rietzangers en kleine karekieten. Ruim 30 jaar geleden zijn internationaal afspraken gemaakt om de waterkwaliteit te verbeteren. In Nederland kwam beleid op gang om bescherming tegen hoog water te combineren met natuurbeheer. Rivieren krijgen weer ruimte, natuurlijke oevers dienen als paaigronden- en schuilgronden voor vissen en libellen.

Heide, duinen en stuifzanden
Met open natuurgebieden zoals de heide, duinen en stuifzanden gaat het slecht. Door de neerslag van stikstof groeien heide en duinen dicht met grassen en struiken. Vogels die het moeten hebben van open landschap zoals tapuit en wulp hebben daar moeite mee. Korhoen en klapekster zijn vrijwel verdwenen. Vlinders gaan sterk achteruit. Een paar soorten onttrekken zich aan de achteruitgang. Het aantal nachtzwaluwen op de heide is juist toegenomen. De zandhagedis en de adder hebben ook weinig last van de vergrassing. Met intensief beheer – afplaggen, begrazen, kappen – proberen natuurorganisaties gebieden open te houden.

Agrarisch Landschap
In het agrarisch landschap is de achteruitgang in soorten het meest dramatisch. Boerenlandvogels zoals grutto’s, kieviten en scholeksters zijn de afgelopen halve eeuw met 60% afgenomen. De veldleeuwerik zelfs met ruim 90%. Patrijzen zijn zeldzaam geworden. Zoogdieren weten zich wel te handhaven. De das is voor uitsterven behoed, vooral door het aanleggen van dassentunnels. Ook de ondergrondse woelmuis neemt toe.

Natuur in de stad
Met de natuur in de stad gaat het ook niet goed. Typische stadsvogels zoals mus en spreeuw zijn de afgelopen 30 jaar met meer dan de helft achteruit gegaan. Groenling, kool- en staartmees doen het ook slecht. De kuifleeuwerik is helemaal weg. Kraaien, kauwen en meeuwen profiteren van etensafval dat op straat wordt achtergelaten. Onder de zoogdieren zijn ratten, steenmarters en vossen typische cultuurvolgers die geleerd hebben hun weg te vinden in de stad. Opmerkelijk is de terugkeer van de slechtvalk. Slechtvalken nestelen zich in hoge gebouwen of torens van waaruit zij vooral op stadsduiven jagen.

bron:groeneruimte.nl

De veldleeuwerik op veel plaatsen uit het landschap verdwenen.

Bekijk ook

Eerste kievitsei binnen twee weken?

Het broedseizoen van de kievit begint dit jaar vroeg. Vorig jaar werd het eerste Drentse ...

2 opmerkingen

 1. Dat er bepaalde soorten vogels het moeilijk hebben,lijkt mij op zich niet bijzonder?, onze akkerwallen zijn verdwenen,onze graanvelden ,rogge tarwe haver gerst,ja een veelvuldig voer voor ? Geelgorzen ,ortolaan ,leeuweriken,europese tortels,patrijzen.
  Ja geen eten ? Geen leven,
  Onze bossen? Geen vlier ?Geen bramen. ,geen lijserbessen,geen gelderse roos,,ja dan haal je veel voer weg ,voor onze besseneters ,zoals goudvink geen lijsters,
  Ja en onze? Weidevogels? Hier beschermd? In Frankrijk jachtbuit.
  Hoe dom kun je zijn ,Frankrijk heeft zijn hele bestaan ,gedaan wat ze zelf goed vonden,en dat was niet wat iedereen goed vond
  Ja en dan hebben 2e nog een verhaal van de groenen ,alles gaat slecht,behalve ? Wat zij onder handen namen.
  Dus?

 2. Ook de grondwater stand was een probleem ,na een hete zomer?
  Maar nu na twee weken overmatige regen? Hoor ik daar niet veel meer over?
  Of?? Is het probleem weer over?
  Ook onze jeugd is voor een beter milieu? Een prima idéé, laten we daarom géén vuurwerk afsteken ,dit is de grootste doelgroep,scheelt een slok op een borrel,met name de zware metalen ,en plastik afval .

  Ja prioriteiten stellen heet dat👍😂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *