zaterdag 4 juli 2020
Homepage | foto & film | INVASIE VAN KEPEN (video)

INVASIE VAN KEPEN (video)

Op dit moment wordt Nederland overspoeld met kepen. De keep is qua soort het neefje van ‘onze’ vink. Kepen zijn ongeveer zo groot als vinken, maar vallen vooral op door de combinatie van witte buik en oranje borst en vleugeldekveren. Als ze opvliegen is de witte stuit opvallend.
Najaarstrek kepen
In het najaar trekken kepen van hun broedgebied in Scandinavië naar het zuiden. En als er bij ons genoeg beukennootjes te vinden zijn, komen ze massaal hierheen. Beukennootjes zijn namelijk het voornaamste wintervoedsel van de keep. Volgens Willem van Manen van Sovon Vogelonderzoek kunnen het er verspreid over Nederlandse beukenbossen en -lanen wel een miljoen zijn. Dikke kans dus als je in een beukenbos bent, dat je kepen ziet.

bron/citaat:VroegevogelsYoutube

Bekijk ook

Nieuw licht op zingende mannetjesmezen

Alles wat we altijd dachten te weten over de zang van de koolmees is nu ...

6 opmerkingen

 1. Hopelijk worden sommige van die kepen niet gevangen en waardoor die gevangen kepen in een illegaal vogelcircuit terecht komen.
  Zie recente gerechtelijke informatie Reggio Emelia, en waar een onderzoeksrechter aanwezig was om waar nodig te beslissen bij beslagname vogels, beslagname contant geld en personen bestuurlijk aan te houden. Ook werd er ongeveer 20000 Euro contant geld gestolen en werd een pool al veroordeeld voor een gevangenisstraf van anderhalf jaar.
  In totaal werd/wordt de totale in beslag genomen vogelwaarde en contant geld geraamd op ongeveer 80000 Euro.
  Niet alleen in de hallen zelf werd er gecontroleerd maar ook buiten de hallen, langs openbare wegen, aan grensovergangen (Frankrijk-Italie) door bevoegde personen in uniform en of bevoegde personen in burgerkledij. En dit in opdracht en of met medewerking van verschillende organisaties, onder andere van de organisatie zelf en vanuit Brussel. Ook twee scholen uit de buurt werden er bij betrokken en waarvan een tiental leerlingen werden opgenomen in de organisatie.
  Alles bij elkaar waren er ongeveer 120000 vogels aanwezig en waarvan ongeveer 22000 ervan in/bij vogelshow.
  Bij Europese vogels ging het vooral om onjuiste, gemanipuleerde vogelringen. Bij het exotische vogels ging het vooral om vervalste formulieren en of ontbrekende formulieren, zoals Cites-Euro certificaat bij Bijlage B vogels (Japanse nachtegalen, neushoornvogels, etc).
  Nogmaals een bewijs dat het meer dan nodig is om vogel hobbyisten daarover te informeren wat betreft bepaalde verplichte formulieren, al of niet kopie(en) ervan, zoals Cites-EU certificaat vogels Bijlage A-B, gezondheidscertificaat-transportvergunning, Etc.
  Ongeveer 50 vertalers-tolken hebben hun medewerking verleend om alles te vertalen naar het Italiaans, en of nodige formulieren bij aankoop vogels te vertalen van het Italiaans naar gewenste taal. Vooral gaat het dan om gezondheidscertificaat-transportvergunning, overdrachtsbewijs, etc. Vooral bevoegde personen in burger hielden dit allemaal nauwlettend in het oog. Ook door de organisatie zelf. Want zonder kopie formulier van vorige eigenaar-verkoper was/is het niet mogelijk voor nieuw formulier bestemd voor nieuwe eigenaar-koper. Heeft vooral te maken met formulieren voor/bij vogel hobbyisten in groep, groepstransport van vogels (autocars).
  Als dat de trend is bij dergelijke vogelevenementen belooft dit allemaal niet veel goeds. Ook wat betreft COM Mondial 2019 Zwolle. Nu al wordt vastgesteld dat verschillende vogel hobbyisten zullen afhaken. Dat vogelorganisaties-vogelbonden niet langer hun medewerking zullen verlenen om deel te nemen aan dergelijke vogelevenementen, laat staan dergelijke vogelevenementen nog te organiseren vanwege allerhande risico’s. In de eerste plaats financieel. De totale financiéle omzet werd berekent op ongeveer 10 miljoen Euro. Alles inbegrepen zoals horeca, hotels, etc.
  1000 Euro boete bij elke overdreding, contant te betalen, plus eventueel verder gerechtelijk onderzoek en of gerechtelijke bestraffing, al of niet financiéle boete en of gevangenis.

  Ook tijdens Frans vogelkampioenschappen waren er betrekkelijk meer dan in het verleden bevoegde controlerende personen aanwezig, zowel in uniform als in burgerkledij. En werden/worden die controles op verschillende sociale-media’s volop geprezen, ook op verschillende dieren-vogelsites-forums-fora’s.

  Hopelijk beschikken de organisatie COM Mondial 2019 Zwolle over een uitgebreid draaiboek en worden de deelnemende vogel hobbyisten daarover uitvoerig ingelicht. En wordt geen warboel zoals het nu naar uitziet. Met alle gevolgen van dien. Zeker als in Nederland elke deelnemende vogelbond op hun eigen manier hun leden inschrijft, en bovendien de organisatie nog een uitzondering maakt voor hun leden. In de eerste plaats bij vogelverkoop, en juist daar gebeuren de meeste onregelmatigheden en worden daar meer en meer gecontroleerd.

 2. Kunnen de buitenlandse vogels zoals van bv Italiaanse en Franse liefhebbers die naar de Mondial 2019 vervoerd gaan worden niet in eigen land gecontroleerd worden dat alles correct is?

 3. En wat met verkoop van vogels?

  Volgens wel ingelichte bron zouden er twee draaiboeken- verkoopreglementen voorhanden, ter beschikking, moeten zijn.
  één voor de vogelverkoop leden NBvV en één voor de commercieel vogelverkoop. En wat voor de Nederlandse leden die vogels verkopen en die geen lid zijn NBvV, maar wel lid zijn BEC en of Parkieten Societeit? Of wat bij Belgen-Vlamingen, en of andere buitenlanders, die lid zijn bij NBvV?
  Wat met de nodige formulieren bij vogelverkoop?
  Is recente Cites-EU verordening zonder aanpassing dan ook van toepassing in Nederland, die een invloed heeft op/bij verschillende formulieren zoals Cites-EU certificaat voorkomend op Bijlage A-B?
  Of is in Nederland recente Cites-EU verordening met aanpassingen van toepassing, van kracht.

  Simpel voorbeeld:
  Volgens Cites-EU verordening komen kleurslagen, mutaties-mutanten beschermde inheems-uitheemse vogelsoorten niet in aanmerking, zoals kleurslag, mutatie-mutant, zoals isabel.
  Terwijl in Nederland algemeen bekend is dat dergelijke vogels, zoals isabel, ook beschermd zijn zoals beschermde soortgenoten wildvorm-wildkleur.
  Wat dan bij dergelijke vogels die voorkomen op/bij Bijlage A en bij Bijlage B wat vogelverkoop aangaat?
  Moeten dergelijke vogels in Nederland dan ook in het bezit zijn van de nodige formulieren zoals soortgenoten wildvorm-wildkleur. Zoals Cites-EU certificaat, bewijs van legale herkomst, etc.

  Simpel voorbeeld:
  isabel distelvink in Belgie, Frankrijk, geen ringplicht, dus ook geen Cites-EU certificaten, dus ook geen bewijs van legale herkomst.
  Eigenlijk de zelfde problemen als Nederlanders die dergelijke vogels kopen in Belgie, Frankrijk.
  Nergens vindt men informatie daarover bij organisatie NBvV.
  Ook niet bij COM richtlijnen, en waar geen melding, informatie is wat betreft onderscheid leden NBvV.

  Als er geen informatie, geen draaiboek, over bestaat, hoe kunnen dan de Landen-vogel hobbyisten controleren op correctheid?
  Zo zijn er verschillende opmerkingen, vaststellingen. En die vooral voorkomen bij verkoop beschermde vogels.
  Alle informatie-reglementen, zijn gericht naar vogelshow. Maar geen of bijna geen informatie-reglementen wat verkoop van vogels aangaat. Zelfs niet voor Nederlanders die vogels verkopen en die geen lid zijn NBvV.
  Simpel uitgelegd:
  die worden aan hun lot overgelaten, met alle gevolgen van dien vanwege al of niet nodige formulieren. Vooral Cites-EU certificaat vogels bijlage B en gezondheidscertificaat-transportvergunning. Want bij verkoop veranderen die van eigenaar.
  Het is vooral bij het laatste dat de organisatie NBvV geen, of bijna geen, aandacht aanbesteed.
  Ook personen die vogels hebben gekocht zijn in Italie en of Frankrijk geverbaliseerd.
  Zo zijn in Frankrijk in/bij voertuig 6 putters in beslag genomen omdat een putter niet hun eigendom was, maar wel eigendom van bevriend vogel hobbyist. Want er is een verschil tussen vervoer eigen beschermde vogels en vervoer beschermde vogels van derden. Ook al gaat het maar om één beschermde vogel.
  Nergens bij de organisatie NBvV vind men daarover informatie. Alle informatie is gericht naar eigen gekweekte vogels vogelshow. Ook wat betreft nodige formulieren- documenten vogeltransport (niet commercieel).

 4. Beste vogelvriend.

  Bij het aanklikken formulieren bekomt je verschillende informaties.
  Zoals:
  Reglementen:
  Algemene regelgeving:
  wordt verwezen naar naar Verordening (EU) nr 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2013 betreffende het niet commerciéle verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van verordening (EG) nr 998/2003 Voor de EER relevante tekst
  bekijk onder andere definities:
  (a) “niet-commercieel verkeer” elke verplaatsing die niet tot doel heeft om gezelschapsdier te verkopen of de eigendom ervan over te dragen.
  bekijk ook informatie b-c-d; hebben te maken met al of niet eigenaar van de vogel(s)

  Bekijk ook de informatie niet commerciéle dieren-vogelevenementen:
  Zij evenementen waar door de organisatie geen dieren-vogelverkoop wordt georganiseerd.
  Wat bij commercieel vogelverkoop?
  Maar vooral:
  Wat bij vogelverkoop voor de leden NVvB?
  Is het de NVvB die dit organiseert, of is het de organisatie (NBvV)?

  Simpel uitgelegd:
  Wie wat is COM Nederland?
  De organisatie- NBvV?

  Bekijk gezondheidsverklaring:
  Bekijk transportprocedures:
  In het Engels en het Nederlands, en niet in het Frans of andere taal.
  Enkel in het Engels, en niet in het Nederlands, zelfs niet in het Frans en of niet in andere talen?
  Ondanks recente EU verordening: verplicht in de taal waar het dieren-vogelevenement plaats vindt.
  Waarom dan ook niet verwijzen naar die recente (eind 2017) EU verordening.
  EU verordening die de vorige verordening (1997) vervangt, en waar in het verleden meermaals werd naar verwezen met alles wat te maken had met Cites-Bijlage. En waar bepaalde formulieren zoals: Cites-EU certificaat, gezondheidscertificaat, transport-vervoersvergunning bij horen, zelfs dierenwelzijn.

  Dit zijn maar enkele opmerkingen die bevoegde personen hebben aangehaald.

 5. Kleine aanpassing:
  Bekijk gezondheidsverklaring:
  Enkel in het Engels en Nederlands, niet in het Frans of andere talen
  bekijk transportprocedure:
  Enkel in het Engels, en niet in het Nederlands, zelfs niet in het Frans of andere talen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *