woensdag 17 oktober 2018
Homepage | natuurbescherming | Standpunt staatssecretaris over jachtarrangementen in ons land.

Standpunt staatssecretaris over jachtarrangementen in ons land.

De staatssecretaris heeft gereageerd op vragen uit de 2e Kamer over dit onderwerp.
Het meest essentiële van deze antwoorden geven wij hier weer.

Deelt u de mening dat het aanbieden van dergelijke jachtarrangementen aan
buitenlandse jagers niet in lijn ligt met de achterliggende gedachte van de nieuwe
Wet natuurbescherming? Zo ja, welke maatregelen kunt u treffen om dergelijke
jachtarrangementen voor buitenlandse jagers onmogelijk te maken? Zo nee,
waarom niet?

Antwoorden 9 en 10
Zoals in de antwoorden 2 t/m 8 aangegeven is het buitenlandse jagers zowel
onder de Flora- en faunawet als onder de toekomstige wet Natuurbescherming
toegestaan om in Nederland te jagen. Daarbij dienen zij te voldoen aan de
voorwaarden zoals gesteld in de aan hen verstrekte logeerakten en daarnaast aan
de voorschriften uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Dat neemt niet weg dat ik het belangrijk vind om te benadrukken dat
beheersmaatregelen ten aanzien van het in het wild levende dieren
(populatiebeheer door faunabeheereenheden, schadebestrijding door
grondgebruikers en de uitoefening van de jacht door jachthouders) altijd een
maatschappelijk doel moeten hebben. Het organiseren van commerciële
jachtreizen en de associaties die dit oproept keur ik af. Ik zal daarom met
provincies en de Koninklijke Jagersvereniging in overleg treden over de
beëindiging van dergelijke praktijken.

bron: stukken 2e Kamer
foto: wikipedia

399px-07._Martijn_van_Dam

Bekijk ook

Ondernemen in Drenthe: van één papegaai tot de grootste opvang van Nederland(met video)

RTV Drenthe publiceert een artikel onder bovenstaande kop. Het artikel is geschreven door Robbert Oosting. ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *